Annapoorne Vishalakshi

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

anna pUrNE1 vizAlAkSi rakSa
akhila bhuvana sAkSi kaTAkSi

Anupallavi

unnata garta tIra vihAriNi
OMkAriNi duritAdi nivAriNi
pannagAbharaNa rAjJi purANi
paramEzwara vizvEzwara bhAsvari
Show Details

Charanam

pAyasAnna pUrita mANikya -
pAtra hEma darvI vidhRta karE
kAyajAdi rakSaNa nipuNa-tarE
kAJcana-maya bhUSaNAmbara dharE
Show Details
tOyajAsanAdi sEvita parE
tumburu 2nAradAdi nuta varE
trayAtIta mOkSa prada caturE
tripada zObhita guru guha sAdarE
Show Details

Variations

  • 1anna pUrNE vizAlAkSi rakSa akhila bhuvana sAkSi kaTAkSi - anna pUrNE vizAlAkSi akhila bhuvana sAkSi kaTAkSi rakSa
  • 2nAradAdi nuta varE - nAradAdi nuta parE

Commentary

  • Kshetram - Kuzhikkarai

Renditions